Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej RODO Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma TEGEA sp. z. o.o., z siedzibą w Katowicach (40-158), przy ul. Jesionowej 22/8.2, z którą można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: biuro@tegea.com.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta, osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta oraz pracowników Kontrahenta w celu realizacji współpracy, w szczególności w celu składania i rozliczania zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel (art. 6 ust. 1 f RODO) – kontakt w sprawie realizacji współpracy oraz – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu umożliwienia współpracy Stron.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązującą w TEGEA Sp. z o.o. . Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

5 – Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do przeniesienia danych osobowych.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

8. Zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@tegea.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres TEGEA Sp. z o.o., Katowice (40-158) ul. Jesionowa 22/8.2. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY